الفبای موسیقی و تاریخچه نت |آموزشگاه موسیقی در پاسداران |ریتم آوا

الفبای موسیقی و تاریخچه نت |آموزشگاه موسیقی در پاسداران |ریتم آوا

الفبای موسیقی و تاریخچه نت

الفبای موسیقی و تاریخچه نت برای پیاده کردن ویژگی اول (نواک یا زیر و بمی خط موسیقی)، ابتدا باید الفبای موسیقی را یاد بگیریم.

الفبای موسیقی، 7 نت دارد که به دو صورت آموزشگاه موسیقی در جهان نام گذاری شده است.

 1. هجایی: در کشورهایی مانند ایتالیا و ایران استفاده می شود که از یک شعر مذهبی قرون وسطی، سروده ی کشیشی فرانسوی، گرفته شده و در ابتدا به صورت زیر بود:
 • UT
 • Re
 • MI
 • Fa
 • Sol
 • La
  به تدریج، این 6 هجا به صورت امروزی درآمدند:
 • Do
 • Re
 • Mi
 • Fa
 • Sol
 • La
 • Si
 1. الفبایی: در کشورهایی چون آلمان، انگلیس و آمریکا استفاده می شود و در زیر آمده است:
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • A
 • B
  نت های معادل به صورت زیر هستند:

  Do = C

  Re = D

  Mi = E

  Fa = F

  Sol = G

  La = A

  Si = B

نت ها به ترتیب از «دو» تا «سی» زیر می شوند و بلعکس. لازم است آموزشگاه موسیقی ترتیب نت ها چه در حالت زیرشونده و چه در حالت بم شونده، از هر نتی یاد گرفته شود.

از آن جهت که دامنة صداهای موسیقی بیشتر از 7 نت است، راحت شدن یادگیری از این 7 نت به صورت تناوبی می باشد.

«دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می ....»

اکتاو یعنی چه؟ به فاصلة میان هر نت تا نت هم نام بعد از خودش، یک اکتاو می گویند

که فرکانس نت دوم در این حالت دو برابر فرکانس نت اول شده است. گفتنی است آموزشگاه موسیقی دامنة صدایی پیانو، 7 اکتاو و 2 نت می باشد.

 

آموزش نت خوانی
5 راه تقویت پیانو نوازی
پیانو یا ویولون

نظرات بازدیدکنندگان