الفبای موسیقی چیست و چند نت دارد

الفبای موسیقی چیست و چند نت دارد

الفبای موسیقی

الفبای موسیقی و تاریخچه نت برای پیاده کردن ویژگی اول (نواک یا زیر و بمی خط موسیقی)، ابتدا باید الفبای موسیقی را یاد بگیریم.

الفبای موسیقی، 7 نت دارد که به دو صورت در جهان نام گذاری شده است.

الفبای موسیقی را به چه صورت یاد بگیریم؟

شما به دو صورت می توانید الفبای موسیقی را یاد بگیرید اول اینکه در  یکی از بهترین آموزشگاه موسیقی تهران آن را فرا بگیرید و دوم بصورت خودخوان می توانید یاد بگیرید که کمی سخت تر می باشد

مطالعه کنید نت موسیقی چیست

 1. هجایی: در کشورهایی مانند ایتالیا و ایران استفاده می شود که از یک شعر مذهبی قرون وسطی، سروده ی کشیشی فرانسوی، گرفته شده و در ابتدا به صورت زیر بود:
 • UT
 • Re
 • MI
 • Fa
 • Sol
 • La
  به تدریج، این 6 هجا به صورت امروزی درآمدند:
 • Do
 • Re
 • Mi
 • Fa
 • Sol
 • La
 • Si
 1. الفبایی: در کشورهایی چون آلمان، انگلیس و آمریکا استفاده می شود و در زیر آمده است:
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • A
 • B
  نت های معادل به صورت زیر هستند:

  Do = C

  Re = D

  Mi = E

  Fa = F

  Sol = G

  La = A

  Si = B

الفبای موسیقی

نت ها به ترتیب از «دو» تا «سی» زیر می شوند و بلعکس. لازم است آموزشگاه موسیقی ترتیب نت ها چه در حالت زیرشونده و چه در حالت بم شونده، از هر نتی یاد گرفته شود.

از آن جهت که دامنة صداهای موسیقی بیشتر از 7 نت است، راحت شدن یادگیری از این 7 نت به صورت تناوبی می باشد.

«دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می ....»

اکتاو یعنی چه؟ به فاصلة میان هر نت تا نت هم نام بعد از خودش، یک اکتاو می گویند

که فرکانس نت دوم در این حالت دو برابر فرکانس نت اول شده است. گفتنی است دامنة صدایی پیانو، 7 اکتاو و 2 نت می باشد.

نظرات بازدیدکنندگان